ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในการประชุมดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

      นอกจากนี้ ยังมีการหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือเพื่อนำนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าไปศึกษาเรียนรู้งานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในลักษณะ work-based learning รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การทำงานเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

หลังจากนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.  หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงานและหารือความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ

โดยประเด็นหลักในการหารือ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (work-based education) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบตนเองได้เร็วขึ้น เติบโต และพร้อมสำหรับการทำงานทันที และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งทั้งสองประเด็นดังกล่าว ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนคุณภาพในภาครัฐ และการปรับกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ