ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล”

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในการจัดประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล” ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจาก ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการรวบรวมประเด็นปัญหาของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ และพิจารณาแนวทางการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการรุ่นใหม่และข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นำมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

จากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินตามข้อสั่งการทั้งสิ้น ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. โจทย์หรือประเด็นปัญหาที่จะนำมาดำเนินการควรเป็นวาระสำคัญ โดยเป็นโจทย์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่นโจทย์ที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โจทย์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หรือความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. การพัฒนาสภาวะแวดล้อมการทำงานในระบบราชการ การให้อิสระในการทำงานและการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการจัดให้ความยืดหยุ่นในการเข้างาน (Flexi-Time) หรือการปฏิบัติงานได้จากทุกที่ โดยมีระบบการติดตามและการประเมินการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยึดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นสำคัญ กระบวนการทำงานต้องรองรับการทำงานผ่านในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในการทำงานต้องมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเดียวกัน ลักษณะการจ้างงานรูปแบบใหม่ และการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติ รวมถึงประชาชนผู้รับบริการ

๓. การพัฒนากลไกการพัฒนาและดึงดูดกลุ่มกำลังคนคุณภาพและคนรุ่นใหม่ สร้างกลไกการพัฒนาและดึงดูดกลุ่มกำลังคนคุณภาพและคนรุ่นใหม่ ผ่านกลไกการจัดสรรทุนรัฐบาลที่มีรูปแบบสอดคล้องกับกลุ่มกำลังคนคุณภาพเป้าหมาย เช่น นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) โดยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการดำเนินการกลไกต้นแบบในการบริหารกลุ่มกำลังคนคุณภาพ Digital Garage โดยมีกรอบการดำเนินการในการ ซ่อม (งาน) เสริม (ทักษะ) และสร้าง (คน) ดังกล่าว สามารถนำมาสนับสนุนการดำเนินการสำคัญของรัฐบาลเช่น การดำเนินภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) หรือการดำเนินการในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

๔. การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือกลุ่มกำลังคนคุณภาพได้ร่วมแก้ไขปัญหา โดยสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพ และคนรุ่นใหม่ในการร่วมแก้ไขปัญหาของสังคมผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีเวที Hackathon ที่ดึงคนรุ่นใหม่ในภาคส่วนต่าง ๆ  ในการระดมความคิดเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การดึงกลุ่มกำลังคนคุณภาพมามีส่วนร่วมในกลุ่มภารกิจเฉพาะสำคัญต่าง ๆ เช่น การให้กลุ่มกำลังคนคุณภาพร่วมเป็นคณะทำงาน ป.ย.ป. ของส่วนราชการ หรือการเป็นคณะทำงานที่สนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป หรือคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะร่วมมือในการดำเนินการกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อขับเคลื่อนข้อสังการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไกการบริหารกลุ่มกำลังคนคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป้าหมายในการแก้ไขประเด็นปัญหาของประชาชนให้เป็นรูปธรรม

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ