ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อยอดสู่รัฐบาลดิจิทัล

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อยอดสู่รัฐบาลดิจิทัล
---------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) เป็นผู้ลงนามในนามของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ