ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยนางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่จากศูนย์นักบริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 8/2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมหารือถึงปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยสำนักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (พัฒนากำลังคนภาครัฐ) ผ่านเป้าหมายการปฏิรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นบุคลากรภาครัฐตั้งแต่อายุน้อย การสรรหาคนเก่งจากภายนอกมาร่วมงาน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพข้าราชการ การปฏิรูประบบการส่งข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ และการปรับปรุงการบริหารจัดการอื่นๆ
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ต้องส่งแผนการขับเคลื่อนและดำเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปนี้ให้กับสภาพัฒน์ฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ