ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการตณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วุฒิสภา


นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ทั้งนี้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ได้กล่าวถึงสภาพปัญหา ความท้าทาย และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเน้นย้ำการให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “คน” อาทิ การสร้างความสมดุลระหว่างอัตรากำลัง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักการ และการบริหารกำลังคนคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นความท้าทายที่ต้องเร่งบริหารจัดการต่อไป


การเสวนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงปี 2564 - 2565” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ย.ป. และได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ