ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563
--------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. อันประกอบด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ที่ปรึกษาระบบราชการ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.
ทั้งนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้ขอรับฟังนโยบายและเป้าประสงค์ของการปฏิรูปแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ รวมทั้งมีการปภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กล่าวเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์สำคัญในการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (กิจกรรมปฏิรูป หรือ Big Rock ลำดับที่ 3) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 ประการ ประกอบด้วย
1. การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจของสาธารณะต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2. การสร้างสมดุลระหว่างการมีเอกภาพในการบริหารกำลังคนภาครัฐ และความยืดหยุ่นคล่องตัว
3. การพัฒนา Mindset และ Skillset ให้กำลังคนภาครัฐ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ