ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ (สำหรับข้าราชการ) ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

แบบสำรวจ (สำหรับข้าราชการ)
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ
      สำนักงาน ก.พ. ได้ออกแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการและข้าราชการ ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงาน ก.พ.
มกราคม 2564

กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.
โทร 02-547-1121 ,1249
02-547-1000 ต่อ 8827
061-618-3094

 

 

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
ต้องการเผยแพร่ข่าวบน mobile app

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ