ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมแล้วเสร็จ และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

ประมวลจริยธรรม

วันประกาศ

 

 

กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการ

๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ