ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้รับทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง คณบดี คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build-Up ดิจิทัลไทยแลนด์”

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้รับทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง คณบดี คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน
“ก้าวต่อก้าว (9-9) Build-Up ดิจิทัลไทยแลนด์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
ห้องประชุมใหญ่
ในเวลา 09.30 - 10.50 น.

พบกับการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเลขาธิการ ก.พ. และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้า : HR as a Service” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง
- ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
- ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
-ดร.ชุติมา หาญเผชิญ
➡️ ผ่านระบบ Microsoft Teams Webinar และ YouTube Live

ส่วนที่ 2
ห้องประชุมย่อย 9 ห้อง
ในเวลา 11.00 - 15.30 น.

ภายใต้โครงการ Digital Garage "ซ่อมงาน เสริมทักษะ และสร้างทีม" การนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการนวัตกรรมดิจิทัลของส่วนราชการ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล การทำงานร่วมกับเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. รวมถึงโครงการ Digital HR โดยข้าราชการ ผู้รับทุน และวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่าย ผ่านระบบ Zoom Meeting

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และติดตามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่:
www.ocsc.go.th/ก้าวต่อก้าวฯ

 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ