ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรม “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Team Meeting และ You Tube Live กว่า ๑,๖๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรม “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Team Meeting และ You Tube Live กว่า ๑,๖๐๐ คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานของกลุ่มกำลังคนคุณภาพผ่านกลไกทุนรัฐบาล และโครงการ “โรงซ่อม เสริม และสร้าง รัฐบาลดิจิทัล” หรือ Digital Garage รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีสื่อสารสร้างความเข้าใจ กระตุ้น ส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ตลอดจนนักศึกษา คณาจารย์และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมต่อไป
รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย ๒ กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ (๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.) และ ๙ ห้องประชุมย่อย (๑๑.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ Tracks ได้แก่
Track ๑ : ก้าวจากสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ๓ ห้องประชุมย่อย
Track ๒ : ก้าวหลักของระบบราชการ ประกอบด้วย ๓ ห้องประชุมย่อย และ
Track ๓ : ก้าวสำคัญ ก้าวสัมพันธ์กับเครือข่าย ประกอบด้วย ๓ ห้องประชุมย่อย

โดยในช่วงเช้าเป็นการกล่าวเปิดโดย เลขาธิการ ก.พ. (หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล) และการเสวนาหัวข้อ ก้าวไปข้างหน้า : HR as a Service ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้พูดถึงการปรับ Mindset ของข้าราชการเพื่อการพัฒนาคนอย่างก้าวกระโดด ว่าต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะเกิดผลสำเร็จ และได้แลกเปลี่ยนสูตรแห่งความสำเร็จ ๒ ประการ คือ ๑. ต้องโฟกัส และ ๒. ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ตั้งไว้ หรือการทำตาม commitment นอกจากนี้ ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director at Sea (Thailand) วิทยากรจากภาคเอกชน ซึ่งเริ่มจากการเป็น start-up และได้เติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยี ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมกำลังคนให้พร้อมกับบริบทการทำงานในอนาคต โดยได้พูดถึง Skillset ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน หรือการมี Start-up Spirit ประกอบด้วย

• Adaptability ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• Customer Centricity ต้องแสวงหาวิธีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
• Learning Culture คือการที่ Learn it all not Know it all ทำให้พนักงานมี psychological safety รู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความเห็น สื่อสาร พูดคุย ทำผิดพลาดและเกิดการเรียนรู้และในช่วงสุดท้ายเป็นการพูดถึงการดำเนินงานและความพยายามของสำนักงาน ก.พ. ในการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ให้คนเก่งได้มีโอกาสทำงานและได้ใช้ศักยภาพ โดย ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. โดยได้พูดถึงโครงการดิจิทัลการาจ หรือการที่สำนักงาน ก.พ. ช่วยเป็น enabler ให้ส่วนราชการได้ ‘ซ่อมงาน เสริมทักษะ สร้างทีม’ และกำหนดเป้าหมายของ HR as a service คือ การมี Talent Pool ทั้งในส่วนราชการ และในระบบราชการ อันจะเป็นการสร้างความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากข้าราชการทุกกลุ่มที่มีความสามารถไปทำภารกิจที่ตอบโจทย์ภาครัฐระดับประเทศ

สำหรับกิจกรรมห้องย่อยทั้ง ๙ ห้องจะนำเสนอข้อมูลในข่าวรายวันในครั้งต่อ ๆ ไป
หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับชมคลิปย้อนหลังและศึกษาจากเอกสารประกอบโดย SCAN QR CODE ตามรูปด้านล่างนี้

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ