ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
* โดยหมายเลขโทรศัพท์ภายในดังกล่าว จะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้รับบริการค่ะ ทั้งนี้ อาจใช้เวลารอสายสักครู่หนึ่งเพื่อการโอนสาย

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลใหม่อีก 1 ช่องทาง!! ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.
>>> หมายเลขโทรศัพท์ 0 2975 5545 <<<
ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับให้บริการข้อมูลและรับเรื่องส่งต่อแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
 

 

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ