ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี มียอดร่วมทำบุญจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ก.พ. ก.พ.ค. อ.ก.พ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. หน่วยงานอื่น ๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด โดยเป็นยอดเงินบริจาคจำนวน 804,760 บาท ยอดเงินมอบทุนการศึกษา จำนวน 105,195 บาท และค่าใช้จ่ายทั่วไป (ปัจจัยถวายพระ เณร เครื่องไทยธรรม จัดทำตาลปัตรพร้อมขาตั้ง และย่าม) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ. จำนวน 80,325 บาท รวมเป็นเงินถวายเป็นพระราชกุศลประจำปี 2564  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 992,280 บาท (ยอด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ