ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (UCAS) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ ได้นำนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (UCAS) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะไปศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Nanotechnology ณ National Center for Nanoscience and Technology, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑) น.ส.กรณ์อัฐชญา วีณุตรานนท์ ๒) น.ส.พรรณเลขา หมั่นเพ็ชร ๓) น.ส.ภวันตรี พรมสุวรรณี ๔) น.ส.ลักษิกา จิรโมไนย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยขณะนี้ นักเรียนทุนอยู่ระหว่าง การเตรียมความพร้อมด้านภาษา และคาดว่าจะเข้าศึกษาที่ UCAS ในปีการศึกษา ๒๐๒๒ - ๒๐๒๓ ต่อไป

สำนักงาน ก.พ. และ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ UCAS เพื่อสนองพระราชดำริในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนให้มีการส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันการศึกษาในสังกัด UCAS และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนงานวิจัย และบุคลากรด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และในปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือกับ UCAS ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ