ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.


หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

1. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
3. นางดวงตา ตันโช
4. นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
5. นายวินัย ลู่วิโรจน์
6. นายภาณุ สังขะวร
7. นายสุรพันธ์ บุรานนท์

 

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเป็นหนังสือถึง "เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค." กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค."

  2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02 547 1380

  3. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th (click เพื่อเข้าสู่ระบบ)

ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 โดยระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อคิดเห็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากส่งทางเว็บไซต์ขอให้แนบไฟล์เอกสารดังกล่าวด้วย

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ