ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สำหรับผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1Yd-PQ56dmfzBU_3PJ9MsQfqzK3ZhTMqB/view

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
https://drive.google.com/file/d/1d7BzQGLS-dIc3UsPTTlAvgrkLHUYbJap/view

02 ศูนย์สอบปทุมธานี
https://drive.google.com/file/d/1rZB3u5SpkzsbwAeBT5GF1a9Icznu6m3w/view

03 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
https://drive.google.com/file/d/1emBgj1Z60_8Q2HKK1JjTVg6JMxWj6Wsn/view

04 ศูนย์สอบราชบุรี
https://drive.google.com/file/d/17HJilxqy4wHrOpiuADuVYY0OuPHTbl0_/view

05 ศูนย์สอบชลบุรี
https://drive.google.com/file/d/146hjQmdVm2ul2FCB_ZCFxXGQ_379JlLz/view

06 ศูนย์สอบเชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/1L3UDc83uv88qHKcSPSaNe92vLLl-sAFl/view

07 ศูนย์สอบพิษณุโลก
https://drive.google.com/file/d/1CWMbORoi7TFsnvShbqYwuhheooa3oE_W/view

08 ศูนย์สอบนครราชสีมา
https://drive.google.com/file/d/1_pcZya5G78upQE-qcqArVnmZjdOA682g/view

09 ศูนย์สอบอุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/1rtf6BEqc2u6uaqWU3QlQ6AFGB3lEssoW/view

10 ศูนย์สอบขอนแก่น
https://drive.google.com/file/d/1k8CXZAY7ixmCZlqF1GF-MMVykYc52nol/view

11 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
https://drive.google.com/file/d/1HoGK46ss18Wdn3wY_G1ToAmt760y7ZE2/view

12 ศูนย์สอบสงขลา
https://drive.google.com/file/d/1eoOhTF-kMw5rPHyBq9qAkIlgZMAu0-QL/view

ในส่วนของผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

สำหรับประกาศระเบียบเกี่ยวกับสอบภาค ก. 2564 และมาตรการ COVID-19 จะประกาศในวันที่ 29 เมษายน 2565

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 (กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่มที่มุมขวาด้านบน เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ