ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน 

• ตัวอย่างสถานที่ตรวจ เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกับหมอพร้อม Station เป็นต้น

• เช็คสถานที่ตรวจได้ที่
       • รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 : https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
       • รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

• ในเอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
      1. ชื่อ-นามสกุล
      2. วันที่ตรวจ
      3. ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative)
      4. ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

• ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดหรือถ่ายสำเนาก็ได้ และ “พิมพ์” หลักฐานการฉีดวัคซีน (ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ

(สามารถใช้เอกสารการตรวจจากหน่วยงานที่ตรวจโดยตรงหรือเอกสารที่พิมพ์มาจากแอปหมอพร้อมก็ได้เช่นกัน)

• อย่าลืม!! ตรวจเช็คมาตรการของจังหวัดที่ท่านสอบให้ครบถ้วน
(มาตรการของแต่ละสนามสอบอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ)

สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.: http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ