ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

ในวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ. โดยการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนศาลปกครอง ซึ่งรวมถึงภารกิจ ด้านวิชาการและด้านคดีแก่ศาลปกครอง และวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานขอรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน และสำนักงาน ก.พ. มีภารกิจสำคัญในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวต่อการนําไปปฏิบัติ ทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจดังกล่าว อันมีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองและสำนักงาน ก.พ. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน หน่วยงานทั้งสองจึงได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายและข้อมูลทางวิชาการ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ