ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีเลขาธิการ ก.พ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ในนามของผู้แทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 และให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของระบบราชการพลเรือนไทย และเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ  มาจนถึงปัจจุบัน

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ