ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Nanyang Technological University สิงคโปร์

การรับสมัครข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (๑๓๐ คน) และรับสมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๘๐ ทุน

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ