ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ

   สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หรือความชำนาญงานสูง ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ให้เข้าสู่ระบบราชการได้มากขึ้น ด้วยวิธีการที่คล่องตัว และเป็นไปตามหลักคุณธรรม

  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง QR Code  หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY362IEA4T2W4jpDx8uqWur9GxYixshIOAV6KvW8GeyAm3jQ/viewform?usp=sf_link

  ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ