ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปิดปรับปรุง การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545 เป็นการชั่วคราว

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปิดปรับปรุง
การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545
เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักงาน ก.พ.
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-1000

------

สำนักงาน ก.พ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ