ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. โดย กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (กยข.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ผ่าน Zoom Video Conference โดยมีผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 40 คน จาก 17 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ