ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนดำเนินการโครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิด โดยมี รกพ. สุลักขณา ธรรมานุสติ ผอ.สพข. นางอรวรรณ คงธนขันติธร และ ผชช. ศิริวรรณ เมนะโพธิ เข้าร่วมด้วย

          โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๕ วัน โดยดำเนินการฝึกอบรมแบบออนไลน์ และมีข้าราชการจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน โดยในปีนี้ สพข. ภายใต้หัวข้อ “The New Journey of HR in 2023” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเด็นการเรียนรู้ ๔ เรื่อง ได้แก่
๑. HR Innovations and Trends
       - The Future of HR โดย ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - HR Innovations and Trends in 2023 โดย ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ASEAN Innovations in Action (Country Paper Presentation) โดย ผู้เข้าร่วมจากประเทศอาเซียน
๒. Talent Management
       - The Future Talent in Workforce โดย รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร NIDA
       - Experience Sharing: Talent Management in the Public Sector
       โดย นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม และนางสาวสิรินรัตน์ ศรีสรวล สำนักงาน ก.พ.
๓. Learning, Culture and Employee Experience
       - Learning Culture Development: Strategies and Implementations
         โดย นายวิธพล เจาะจิตต์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โยมี ผชช. ศิริวรรณ เมนะโพธิ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
       - Employee Well-Being Leads the Best Organizational Effectiveness
         โดย นายเอกพล ณ สงขลา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
       - Employee Experience: The Key Success for Learning and Development
         โดย นายวศิน เจิดนภาพันธ์ True Digital Academy
๔. Redesign HR Functions in the Digital Era
       - Workshop: Redesign HR Functions in the Digital Era
         โดย ผศ.ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้
       - Panel Discussion: Redesign HR Functions in the Digital Era
         โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. นายวรวัจน์ สุวคนธ์ Head of SCB Academy และ ผศ.ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เป็นผู้ร่วมการอภิปราย และ ผศ.ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
         โดยสรุปประเด็นสำคัญจากการการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายแบบคณะในประเด็น “Redesign HR Functions in the Digital Era ได้ดังนี้
       - Digital disruption is something that is irresistible. COVID-19 accelerated this change. Digital transformation will improve the efficiency and people satisfaction. However, organization needs to think about the policy on “how to use digital wisely” and decision on tasks.
       - Key issues to start digital government platform: Data migration, Data security, Data management, Employee’s digital literacy, Confidentiality policy, and User-Friendly Platform Design
       - HR should be an impact maker. Whatever you do, it must be closely linked with basic impacts.
       - HR must keep learning for the right capabilities.
       - HR should be a good facilitator because everything that they do they have to be supported by other stakeholders.

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ