ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงาน ก.พ. ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอาจจะกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ., DPIS และ SMART ก.พ.7

สำนักงาน ก.พ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ