ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิถุนายน 2566

โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ขอบคุณค่ะ

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Image icon poster_officer.png1.47 MB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ