ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประมวลภาพกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ