ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground)

 

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบตัดสินจำนวน 10 ทีม รวมทั้งสิ้น 34 คน จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 65 ทีม จำนวน 156 คน
ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านกลไกรูปแบบการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “การสร้างให้ภาคราชการเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย (To be employer of Choice)”

ภายในการแข่งขันดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การติดอาวุธข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ และการเสริมสร้างเทคนิคในการนำเสนอให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในวันแรก อาทิ การแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  “ความสำคัญและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (The Importance of HR and Trends)” โดย ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand) / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา 

จากนั้นในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนออย่างเข้มข้น รวมทั้งรับคำปรึกษาในกิจกรรม Private Meeting with Mentor เพื่อพัฒนาข้อเสนอเพิ่มเติม ส่วนในวันสุดท้ายของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอข้อเสนอกันอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.
2. นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. นายกิติ มาดิลกโกวิท ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อราชการ / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด
4. นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดประจำประเทศไทย บริษัท Darwinbox ประจำประเทศไทย / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อราชการ / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด
5. นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์คจํากัด / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ถึงแม้ว่าการแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จะดำเนินไปอย่างเข้มข้น แต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ ๆ เกิดขึ้นเช่นกัน โดยผลการตัดสินในการแข่งขัน เป็นดังนี้

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท คือ ทีม Harmonious Revolutionaries (HR) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวหทัยธนิต ธงทอง      นิสิตคณะนิเทศศาสตร์                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวนุชชา สวัสดิชัย         นิสิตคณะรัฐศาสตร์                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายอัครพล ธนวัฒนาเจริญ   นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวภัททิยา ตะนา           นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท คือ ทีม วัยรุ่นครั้งเดียว ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายณภนต์ เพิ่มความประเสริฐ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. นางสาวนภัสสร ทองพูน            นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวญาณิศา โฆษะ              นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท คือ ทีม Break my duck ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายชนวิน  วิจิตรโกสุม         นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวรติมา  นภนฤมิต       นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวลลิล  สุขชัย             นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวชาลิสา วงษ์สวัสดิ์    นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย
ทีม Alright ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวปพิชญาณัฏฐ์ คิมนารักษ์  นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทีม เอาแบงค์พันมาเลย ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวอิสริยา   ภัทร์ศิริกุล            นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายโสฬษ   สมหา                         นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นางสาวศกุนชมภ์  อานันต์พัชรกุล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นางสาวกุลภรณ์  คงเจริญ              นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ