ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปีการศึกษา 2567 (2024) รัฐบาลญี่ปุ่นโดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568 

เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. Public Administration หรือ Public Policy
2. Local Governance

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กันยายน 2566

ท่านสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/YLP2019
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ