ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ: การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี และได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช พอนอ่วม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมี นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี”

ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. มีกรอบความคิด และค่านิยมของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมรวมถึงสามารถเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่สร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมได้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ข้าราชการต้นแบบของความดี กิจกรรมวาดภาพฝันวันโลกสวย และแบบฝึกหัดการถกเถียงโต้แย้งไม่ให้ย้อนแย้ง เป็นต้น

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ