ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ในวันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2566) นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และนางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงานชื่อ การพัฒนาระบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ) ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับรางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ