ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา

สามารถรับชมย้อนหลังกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ จังหวัดนนทบุรี

Link : รับชมย้อนหลัง กิจกรรมฯ วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
https://youtu.be/2ff-BC4g4IY

ดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากร รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22Zoom

*โปรดตอบแบบประเมินผลภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการปรับปรุงการดำเนินงานและเนื้อหากิจกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับของที่ระลึก

Link : แบบประเมินผลภาพรวมการจัดกิจกรรม
https://forms.gle/VFpsTBYGEQ2zT1ax5

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ