ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวดี!! โอกาสในการพัฒนาสำหรับข้าราชการมาถึงแล้ววว
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน 

โดยมีจำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 28 มิถุนายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/25cceac8

2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 5 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/ffc342cb

3. ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) จำนวน 10 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/8e1533d7

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่: https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1916

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ