ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง การประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. จำนวน 3 ฉบับ

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง การประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ฉบับ
1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2566
3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551

ทางลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=x-qaLjj6iG0

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/b1c1b601
*หมายเหตุ* เอกสารประมวลคำถาม-คำตอบจะอัปโหลดลงให้ในภายหลัง

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ