ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญรับชมการให้สัมภาษณ์จากเลขาธิการ ก.พ. ในรายการ คลังFitติดTrend EP. 4 เรื่อง "การปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ & การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

ขอเชิญรับชมการให้สัมภาษณ์จาก นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ในรายการ คลังFitติดTrend EP. 4 เรื่อง "การปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ & การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

ดำเนินการสัมภาษณ์โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผ่านช่องทาง YouTube ได้ที่ลิงก์: https://youtu.be/qPSS8TmXHIU

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ