ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 ณ ห้อง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.   

โดยมี ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้นำในภาครัฐให้กับผู้เข้าอบรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ และที่ปรึกษาโครงการ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ