ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 40 คน ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักบริหารให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เสริมทักษะทางการบริหาร สร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ เป็นต้นแบบที่ดี และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 11 เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ http://register.ocsc.go.th/registration/sedp
และจัดส่งเอกสารการสมัครถึงสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

-------------------------------------------------------------

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ โทร 0-2547-1000 ต่อ 6937, 1785, 1755
โทรสาร 0-2547-2049
โทรศัพท์มือถือ
1) 0818631340
2) 0816861189
3) 0985514229
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ