ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 19:01
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:50
ข่าว/รายงาน    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:48
ข่าว/รายงาน    หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ดี ตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:46
ข่าว/รายงาน    หน้าที่ของส่วนราชการ ในการดำเนินการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:42
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : กล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:37
ข่าว/รายงาน    Do’s and Don’ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:34
ข่าว/รายงาน    Do’s and Don’ts สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทำ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:31
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:27
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและตามธรรมนองคลองธรรม ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:24
ข่าว/รายงาน    การเป็นข้าราชการต้นแบบ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:20
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:08
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้ บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:01
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 26/05/2022 - 16:59
ข่าว/รายงาน    การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน 26/05/2022 - 10:58
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ.ร. : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 24/05/2022 - 13:24
ข่าว/รายงาน    รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23/05/2022 - 14:13
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม, ประมวลจริยธรรม, คุณธรรมจริยธรรม 20/05/2022 - 14:26
ข่าว/รายงาน    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565 ก.พ.ค. 19/05/2022 - 18:29
ข่าว/รายงาน    ประกาศ!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ทุนศึกษาต่อ, ทุนอื่นๆ, รับราชการ 19/05/2022 - 12:01
ข่าว/รายงาน    มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 4 18/05/2022 - 16:15
ข่าว/รายงาน    อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก ปี 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นี้ สอบภาค ก 18/05/2022 - 13:41
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 17/05/2022 - 15:05
ข่าว/รายงาน    กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ 17/05/2022 - 12:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนสอบ ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (เป็นกรณีพิเศษ) สอบภาค ก 12/05/2022 - 15:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2565 12/05/2022 - 08:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้! สอบภาค ก 09/05/2022 - 16:49
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา (ฉบับแก้ไข) สอบภาค ก 05/05/2022 - 17:45
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี (ฉบับแก้ไข) ​ 05/05/2022 - 17:43
ข่าว/รายงาน    การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน สอบภาค ก 04/05/2022 - 12:36

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ