ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านราชการพลเรือน (MOU) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Ministry of Civil Service แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (MCS)

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. พร้อมนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านราชการพลเรือน ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Ministry of Civil Service แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (MCS) ณ Ministry of Civil Service กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และนาย Pech Bunthin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชการพลเรือน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรและหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ