ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Secondment

สรุปภาพรวม
          การพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงาน อื่น(Secondment) จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะพัฒนาข้าราชการให้เป็น Knowledge Worker คือ การทำงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของตนเองอย่างสม่ำ เสมอ ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรอื่น ๆ ระยะหนึ่ง จะทำให้ข้าราชการได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อันจะทำให้กำลังคนภาครัฐเกิดความเป็นพลวัตรทางความคิด
 
Secondment กับภาคราชการ
 
SECONDMENT ในระบบราชการไทย : อีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาข้าราชการ
“SECONDMENT” คือ การให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ประจำไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้น และพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ