ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 22 กรกฎาคม 2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระบวนการแต่งตั้ง และ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแต่งตั้ง ตามเอกสารแนบ

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ