ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สัมมนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาจาก 7 ส่วนราชการ รวมจำนวน 45 คน การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เข้าร่วมการสัมมนา และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในระดับกระทรวง การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการที่คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ