ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สตค.และทีมที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. สนับสนุนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สตค. ซึ่งกำลังดำเนินโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ" ให้กับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเข้าร่วม 30 คน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการขนาดเล็ก มีข้าราชการเพียง 52 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) แต่มีปัญหาด้านการบริหารและการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญอันประกอบด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยปัญหาที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ได้แก่ กำลังคนยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านศิลปะ และการเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ