ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ)


 
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่นักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในการบริหารราชการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ