ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้) 10/05/2019 - 14:44
ข่าว/รายงาน    ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ทุนเล่าเรียนหลวง 03/05/2019 - 10:13
ข่าว/รายงาน    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 90 นักบริหารระดับสูง, หลักสูตรฝึกอบรม 01/05/2019 - 10:18
ข่าว/รายงาน    ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2562 30/04/2019 - 17:12
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ ACCSM20th, ประธาน ก.พ. อาเซียน 26/04/2019 - 14:52
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 24/04/2019 - 14:59
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจ ความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 18/04/2019 - 10:21
ข่าว/รายงาน    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ป.ย.ป. 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 17/04/2019 - 17:02
ข่าว/รายงาน    ลงทะเบียนสอบทักษะดิจิทัล IC3 Digital literacy Certification HiPPS 17/04/2019 - 16:26
ข่าว/รายงาน    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ คุณธรรมจริยธรรม 17/04/2019 - 08:49
ข่าว/รายงาน    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ก.พ.ค. 11/04/2019 - 20:28
ข่าว/รายงาน    งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 05/04/2019 - 11:36
ข่าว/รายงาน    HiPPS ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy HiPPS 03/04/2019 - 13:41
ข่าว/รายงาน    การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ HiPPS 03/04/2019 - 09:52
ข่าว/รายงาน    งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” 02/04/2019 - 15:13
ข่าว/รายงาน    รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02/04/2019 - 14:14
ข่าว/รายงาน    พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 คุณธรรมจริยธรรม 01/04/2019 - 00:05
ข่าว/รายงาน    กิจกรรม เดิน-วิ่ง วันข้าราชการพลเรือน 2562 คุณธรรมจริยธรรม 28/03/2019 - 09:59
ข่าว/รายงาน    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26/03/2019 - 11:32
ข่าว/รายงาน    หนังสือซักซ้อมแนวทางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (ฉบับแก้ไข) HiPPS 22/03/2019 - 17:00
ข่าว/รายงาน    วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 การบริหารทรัพยากรบุคคล, กำลังคนภาครัฐ, คุณธรรมจริยธรรม 21/03/2019 - 14:40
ข่าว/รายงาน    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ 21/03/2019 - 14:05
ข่าว/รายงาน    ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนอื่นๆ 20/03/2019 - 09:04
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 19/03/2019 - 13:52
ข่าว/รายงาน    กิจกรรม Open Heart Open Home: Careers Fair 19/03/2019 - 13:48
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562 18/03/2019 - 14:46
ข่าว/รายงาน    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 18/03/2019 - 09:42
ข่าว/รายงาน    การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 15/03/2019 - 17:56
ข่าว/รายงาน    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม 13/03/2019 - 18:39
ข่าว/รายงาน    การเยี่ยมชม Université d’Aix-Marseille และ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ M2P2 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 12/03/2019 - 20:37

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ