ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    ประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ ส.น.ท.ฝ ณ เมือง Marseille ฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 11/03/2019 - 21:12
ข่าว/รายงาน    เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และหารือถึงความร่วมมือด้านกิจการราชการพลเรือนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยา Digital Skill, Thailand 4.0, การบริหารทรัพยากรบุคคล 07/03/2019 - 16:51
ข่าว/รายงาน    ผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2558 - 2562 07/03/2019 - 13:42
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 06/03/2019 - 15:06
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (รอบแรก) ปี 2562 04/03/2019 - 15:22
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 04/03/2019 - 15:07
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. : การปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 01/03/2019 - 16:35
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 16 แห่ง พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 01/03/2019 - 16:30
ข่าว/รายงาน    มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา มอบมอบรางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน 28/02/2019 - 14:06
ข่าว/รายงาน    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 15 HiPPS 27/02/2019 - 17:40
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 27/02/2019 - 14:47
ข่าว/รายงาน    รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562 27/02/2019 - 11:48
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 26/02/2019 - 14:26
ข่าว/รายงาน    ภาพ 22/02/2019 - 14:07
ข่าว/รายงาน    ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 62 22/02/2019 - 13:56
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญร่วมงาน วันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 การบริหารทรัพยากรบุคคล, นักทรัพยากรบุคคล 20/02/2019 - 16:12
ข่าว/รายงาน    รายชื่อข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) 15/02/2019 - 15:14
ข่าว/รายงาน    การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14/02/2019 - 10:36
ข่าว/รายงาน    ก่อนเดินทาง 12/02/2019 - 16:29
ข่าว/รายงาน    เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์ Thailand 4.0, การศึกษาต่อ, ทุนศึกษาต่อ 08/02/2019 - 17:55
ข่าว/รายงาน    การศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 07/02/2019 - 15:28
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ. 07/02/2019 - 09:33
ข่าว/รายงาน    การตรวจเยี่ยม นทร. ที่เมือง Montpellier - ประเทศฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 06/02/2019 - 23:09
ข่าว/รายงาน    ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ 04/02/2019 - 16:59
ข่าว/รายงาน    งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 01/02/2019 - 11:31
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. 29/01/2019 - 15:28
ข่าว/รายงาน    ลงทะเบียน รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562 25/01/2019 - 14:22
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2562 23/01/2019 - 11:33
ข่าว/รายงาน    รายละเอียดการรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562 HiPPS 22/01/2019 - 08:57
ข่าว/รายงาน    ทุน กลต. 21/01/2019 - 13:55

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ