ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ส.นบส. รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การบริหารทรัพยากรบุคคล, หลักสูตรฝึกอบรม 26/09/2018 - 13:39
ข่าว/รายงาน    หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ป.ย.ป.3) ป.ย.ป. 24/09/2018 - 16:41
ข่าว/รายงาน    การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 20/09/2018 - 17:54
ข่าว/รายงาน    การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ป.ย.ป. 20/09/2018 - 17:00
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 17/09/2018 - 15:06
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 12/09/2018 - 10:47
ข่าว/รายงาน    การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561 การประชุมประจำปี 07/09/2018 - 18:56
ข่าว/รายงาน    กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานกำลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ" 07/09/2018 - 13:43
ข่าว/รายงาน    ความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 06/09/2018 - 16:29
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 06/09/2018 - 11:13
ข่าว/รายงาน    แบบลงทะเบียน กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังกำลัง HiPPS 31/08/2018 - 15:06
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "จิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง" HiPPS 29/08/2018 - 11:54
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 28/08/2018 - 16:17
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 28/08/2018 - 16:13
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อเป็นข้าราชการผุ้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 HiPPS 28/08/2018 - 09:47
ข่าว/รายงาน    การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 24/08/2018 - 14:59
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 21/08/2018 - 16:01
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี (เพีมเติม) 20/08/2018 - 10:07
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 16/08/2018 - 15:32
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ร่วมถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15/08/2018 - 13:59
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพ "รวมพลังกำลังคนคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีที่ยั่งยืน" 15/08/2018 - 10:19
ข่าว/รายงาน    การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11 นักบริหารระดับสูง 14/08/2018 - 09:53
ข่าว/รายงาน    แบบลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง HiPPS 09/08/2018 - 10:20
ข่าว/รายงาน    การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง Bookshelf, วารสาร 07/08/2018 - 14:30
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของสำนักงาน ก.พ. 07/08/2018 - 10:33
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาให้ส่วนราชการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ 03/08/2018 - 10:45
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภท ทุนฝึกอบรม HiPPS 03/08/2018 - 10:17
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 01/08/2018 - 18:03
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกันเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนตามนโยบาย 01/08/2018 - 16:56
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 01/08/2018 - 14:37

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ