ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    สรุปข้อมูลการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นจากราชการ (มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) วินัยข้าราชการ 01/08/2018 - 09:58
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงาน ก.พ. 24/07/2018 - 17:59
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ.นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 24/07/2018 - 17:46
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. 23/07/2018 - 15:21
ข่าว/รายงาน    แนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน คุณธรรมจริยธรรม 20/07/2018 - 12:01
ข่าว/รายงาน    การพบปะหารือเรื่องภารกิจความร่วมมือทางการศึกษา กับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา สอท. ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 19/07/2018 - 15:02
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันดีดีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ HiPPS 18/07/2018 - 17:06
ข่าว/รายงาน    โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) HiPPS 16/07/2018 - 09:32
ข่าว/รายงาน    แบบคำร้องขอผลคะแนนสอบ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 HiPPS 16/07/2018 - 06:42
ข่าว/รายงาน    ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 สอบภาค ก 13/07/2018 - 16:29
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 HiPPS 12/07/2018 - 18:37
ข่าว/รายงาน    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 12/07/2018 - 17:13
ข่าว/รายงาน    การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. 10/07/2018 - 10:37
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561 10/07/2018 - 09:59
ข่าว/รายงาน    Banner -- ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ คุณธรรมจริยธรรม 06/07/2018 - 01:44
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คุณธรรมจริยธรรม 03/07/2018 - 10:28
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 02/07/2018 - 13:18
ข่าว/รายงาน    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 29/06/2018 - 16:54
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ HiPPS 29/06/2018 - 13:18
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) HiPPS 29/06/2018 - 10:16
ข่าว/รายงาน    งานคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๘๖ ปี 28/06/2018 - 17:13
ข่าว/รายงาน    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (25 ก.ค. 61) 27/06/2018 - 17:57
ข่าว/รายงาน    ...Tab... 26/06/2018 - 23:00
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 21/06/2018 - 18:05
ข่าว/รายงาน    ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ทุนเล่าเรียนหลวง 21/06/2018 - 09:17
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำร่องพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลด้วยกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 20/06/2018 - 18:07
ข่าว/รายงาน    โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) HiPPS 18/06/2018 - 15:20
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. 08/06/2018 - 15:34
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 HiPPS 08/06/2018 - 11:38
ข่าว/รายงาน    โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ HiPPS 08/06/2018 - 11:19

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ