ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    สนร. ฝรั่งเศส หารือกับผู้แทน บ. ExxonMobil Limited สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 05/06/2018 - 22:39
ข่าว/รายงาน    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าฯ ทุนเล่าเรียนหลวง 05/06/2018 - 10:40
ข่าว/รายงาน    ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ทุนเล่าเรียนหลวง 01/06/2018 - 16:24
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. 31/05/2018 - 14:52
ข่าว/รายงาน    ด่วน !! ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาต่อ 31/05/2018 - 11:40
ข่าว/รายงาน    การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Dijon สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 30/05/2018 - 22:07
ข่าว/รายงาน    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณธรรมจริยธรรม 28/05/2018 - 09:21
ข่าว/รายงาน    ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมแถลงข่าวระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 25/05/2018 - 14:19
ข่าว/รายงาน    ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศ ทุนเล่าเรียนหลวง 25/05/2018 - 13:43
ข่าว/รายงาน    แบบสอบถามโครงการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากระบบราชการของกำลังคนคุณภาพ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 24/05/2018 - 15:04
ข่าว/รายงาน    การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 23/05/2018 - 19:19
ข่าว/รายงาน    การประชุม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปารีส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 23/05/2018 - 19:01
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 23/05/2018 - 11:45
ข่าว/รายงาน    โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ HiPPS 22/05/2018 - 14:40
ข่าว/รายงาน    ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี 17/05/2018 - 12:04
ข่าว/รายงาน    รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 10/05/2018 - 15:57
ข่าว/รายงาน    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. 10/05/2018 - 10:16
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 07/05/2018 - 10:26
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 30/04/2018 - 09:52
ข่าว/รายงาน    ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. รับราชการ, สอบภาค ก 26/04/2018 - 10:21
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 25/04/2018 - 16:51
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 20/04/2018 - 09:33
ข่าว/รายงาน    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18/04/2018 - 10:03
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 17/04/2018 - 10:12
ข่าว/รายงาน    ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 17/04/2018 - 09:29
ข่าว/รายงาน    การประชุมประจำปี 2561 นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 14/04/2018 - 18:19
ข่าว/รายงาน    การขยายอายุเกษียณราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 11/04/2018 - 18:28
ข่าว/รายงาน    สรุปประเด็นจากการสัมมนา Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team (27 มีนาคม 2561) ป.ย.ป. 10/04/2018 - 10:27
ข่าว/รายงาน    งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 05/04/2018 - 10:49
ข่าว/รายงาน    ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ทุนเล่าเรียนหลวง 05/04/2018 - 10:19

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ