ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    พระวรคติธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 03/04/2018 - 15:08
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 03/04/2018 - 10:52
ข่าว/รายงาน    พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 คุณธรรมจริยธรรม 01/04/2018 - 01:00
ข่าว/รายงาน    สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การศึกษาต่อต่างประเทศ " การศึกษาต่อ 28/03/2018 - 11:42
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 28/03/2018 - 10:50
ข่าว/รายงาน    การบริหารระบบพนักงานราชการ : พนักงานราชการกับราชการไทยยุคดิจิทัล 27/03/2018 - 16:44
ข่าว/รายงาน    นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในออสเตรเลียเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สนร.ออสเตรเลีย 26/03/2018 - 17:36
ข่าว/รายงาน    การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องตามระเบียบ ก.พ. รับราชการ 26/03/2018 - 16:50
ข่าว/รายงาน    แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน จัดทำโดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.) แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 21/03/2018 - 11:14
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 21/03/2018 - 09:20
ข่าว/รายงาน    วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 15/03/2018 - 18:17
ข่าว/รายงาน    การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 12/03/2018 - 13:29
ข่าว/รายงาน    การตรวจเยี่ยม นทร. ในสมาพันธรัฐสวิส - มีนาคม 2561 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 07/03/2018 - 20:57
ข่าว/รายงาน    การตรวจเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส - มกราคม 2561 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 05/03/2018 - 19:24
ข่าว/รายงาน    ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ 02/03/2018 - 14:29
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการฯ ตาม ว ๔๓/๒๕๕๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey, วินัยข้าราชการ 28/02/2018 - 10:32
ข่าว/รายงาน    ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 HiPPS 26/02/2018 - 14:42
ข่าว/รายงาน    รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1/2561 (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี) 26/02/2018 - 14:18
ข่าว/รายงาน    โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด 22/02/2018 - 09:38
ข่าว/รายงาน    งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ผู้วางรากฐานการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน 21/02/2018 - 16:41
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญข้าราชการและผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 20/02/2018 - 12:00
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 19/02/2018 - 16:01
ข่าว/รายงาน    ผู้แทนจากสถาบัน Institut de Touraine เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 14/02/2018 - 17:04
ข่าว/รายงาน    การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 HiPPS 14/02/2018 - 11:27
ข่าว/รายงาน    งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561 การบริหารทรัพยากรบุคคล 12/02/2018 - 16:27
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 12/02/2018 - 13:55
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 09/02/2018 - 16:44
ข่าว/รายงาน    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Open Hearts Open Homes (ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 การศึกษาต่อ 07/02/2018 - 12:20
ข่าว/รายงาน    แบบฟอร์มแนวทางการปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป 07/02/2018 - 09:38
ข่าว/รายงาน    Public Hearing หัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.... 05/02/2018 - 10:19

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ