ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ 2 โครงการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. สนองพระราชดำริทูลเกล้าฯ ถวายทุนฯ ได้แก่

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ