ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564

   สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนกรณีการกำหนดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ให้ตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตอบแบบสำรวจ และโปรดส่งคืนให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. นำไปเสนอความเห็นต่อ ก.พ. เพื่อพิจารณากำหนดวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ต่อไป
   สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1350 และ0 2547 1941

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ