ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้าไปมอบเงินจำนวน 175,899 บาท ที่สมาชิกได้ร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันครบรอบสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ถึงแนวทางที่ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) มีความสนใจช่วยงานของมูลนิธิอีกด้วย

ภาพการมอบเงินบริจาค จากซ้ายไปขวา ชนนิกานต์ 2546, องศา 2556, ทับขวัญ 2545, ภูมิ 2541, วิทิต 2516, อานิก 2517, ประธานชมรม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กัลยา 2509, ทวีศักดิ์ 2530, สุทธาภา 2535, อทิตา 2536, เนติธร 2536

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ